Propositioner for Vinterturneringen af 1973.

Turneringen er en privat turnering arrangeret af de deltagende klubber under KBU, og har til formål at give ældre spillere mulighed for vinteren igennem, at vedligeholde konditionen under kammeratlige former. Deltagelse i turneringen sker efter aftale med turneringsledelsen.

1. Der spilles 2 x 30minutter med 5 minuters pause, dog er det tilladt for Old Boys og Veteraner at spille 2 x 35 minutter, dersom der inden kampen er enighed herom.

2. Den arrangerende klub skal sørge for kvalificeret dommer og for, at banen er afmærket bedst muligt. Hjørneflag elle kegler skal forefindes.

a) For mindre "grove" forseelser kan en spiller udvises af kampen i 5 - 10 minutter. En udvist spiller kan ikke erstattes af en anden spiller.

b) Det henstilles til holdlederen og spillerne at acceptere dommerens afgørelse uden diskussion.

c) Det er en holdleders opgave, at medvirke til en acceptabel afvikling af kampene.

3. Efter kampen skal den arrangerende klub sørge for en øl til modstanderne i omklædningsrummet.

4. Det er tilladt at benytte 14/10/8 spillere med fri udskiftning. Udskiftningen skal foregå fra midten, når bolden er ude af spil.

5. Det er tilladt at "låne" modstanderen en spiller, dersom der ikke kan stilles fuld hold på den aftalte spilledag.

6. Senest 8 dage før kampen, skal repræsentanten for den arrangerende klub kontakte repræsentanten for den klub de skal møde, aftale tid og checke, om der eventuelt skulle være problemer.

a) Udeblivelse eller afbud til en aftalt kamp er uacceptabelt og skal meddeles turneringslederen hvorefter turneringsudvalget vil tage stilling til konsekvenserne.

7. Der skal indbetales et gebyr på kr. 400,- pr. hold (Super Grand Old Masters kr. 300,- og Grand Masters Veteran kr. 200,-) til dækning administration og præmier. Gebyret skal være indbetalt til turneringens kasserer senest 30 dage efter turneringens start evt. på konto nr. 5324-0319016. Gebyret kan reguleres efter det almindelige prisniveau.

8. Der gives : 3 point for en vunden kamp, 1 point for en uafgjort kamp og 0 point for en tabt kamp.
Ved pointlighed gælder følgende:a) målforskel, b)flest scorede mål, c)indbyrdes kamp.

9. Indberetning om kampresultater skal finde sted af den arrangerende klub senest dagen efter, at kampen er spillet. Indberetningen skal ske elektronisk på vinterturneringens hjemmeside. Det kan også ske pr. telefon eller mail til hjemmesidens redaktør. Det er holdlederens ansvar, at indberetningen sker.

De deltagende klubber vil kunne læse resultaterne på vinterturneringens hjemmeside.

10. Indbyrdes kampe kan flyttes til modstanderens bane, når parterne er enige herom, og kræver ingen yderligeretilladelse eller andre formaliteter.

11. Såfremt vintervejr - f.eks. is på banerne - må medføre aflysning af programsatte/aftalte kampe, skal lederen fra den arrangerende klub give besked til modstanderen med længst mulig varsel.

a) I øvrigt søges det planlagte spilleprogram gennemført i henhold til turneringsprogrammet, dog er der mulighed for flytning af tidspunkter efter aftale mellem de implicerede klubber.

b) Principielt kan der ikke vindes uden kamp. Alle kampe SKAL spilles. Ved en evt. ikke spillet kamp vil turneringsudvalget i det enkelte tilfældetage stilling til konsekvenserne.

c) Almindeligvis kan et hold ikke blive præmietager, dersom holdet har været årsag til, at alle kampe ikke er blevet spillet eller gennemført fuldt ud.

12. Turneringen omfatter følgende turneringsrækker:

a) Old Boys: 11-mands

b) Veteraner: 11-mands

c) Super Veteraner: 11-mands

d) Masters: 11-mands

e) Super Masters: 11-mands

f) Grand Old Masters: 11-mands

g) Super Gr. Old Masters: 7-mands. Kampene afvikles mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10.00 - 16.00.

h)GRAND VETERAN MASTERS: 5-mands.
Kampene afvikles mandag til torsdag i tidsrummet
kl. 10.00 - kl. 16.00.

Med hensyn til dispensation for alderskriterierne
gælder DBU-Københavns regler.

NB: I tilfælde af overtrædelse af alderskriteriet vil turneringsudvalget tage stilling til konsekvenserne.

13. Turneringen ledes af et turneringsudvalg, som er sammensat af repræsentanter for de deltagende klubber. Hver turneringsrække ledes af en turneringsleder, som er født medlem af turneringsudvalget. Ledelsen konstituerer sig selv.

14. Eventuelle tvistigheder klubberne imellem skal skriftligt indberettes via turneringslederen til turneringsudvalget. Turneringsudvalget er turneringens øverste myndighed og dets afgørelser kan ikke ankes.

15. Turneringens start kan indledes med et orienterende møde, hvor repræsentanter for de deltagende klubber deltager. Emner, som ønskes behandlet ved mødet, kan skrifligt indsendes til turneringsledelsen.

a) Revideret regnskab over turneringens indtægter og udgifter fremlægges ved mødet af turneringens kasserer.

b) Turneringsprogrammer og adresselister for de enkelte rækker kan ses på turneringens hjemmeside.

16. Turneringen afsluttes med at sidste spillerunde bliver spillet om formiddagen på et anlæg, på samme dato - dersom vejrliget tillader det - med en af de deltagende klubber som arrangør.

a) Overrækkelse af præmier til de vindende hold og evt. til nr. 2 og 3 i hver række (afhængig af rækkens størrelse) samt overrækkelse af "Hermann's Mindepokal" foretages umiddelbart efter kampene under festlige former.

17. Førsteprioritet som arrangør af afslutningens arrangementet har normalt den klub, som har en eller anden form for en festlig mærkedag. En begrundet skriftlig anmodning om afslutnings arrangementet skal være turneringsledelsen i hænde inden det indledende møde. Et evt. økonomisk overskud af afslutnings arrangementet tilfalder alene den arrangerende klub.

18. Ved en evt. opløsning af Vinterturneringen, skal turneringens aktiver overføres til en forening, som har et velgørend eller humanitært formål.